Transparentný audit

Našim cieľom je poskytnúť Vám nestranný a objektívny pohľad na proces nákupu/predaja, prebierky, systému fungovania spoločnosti.

Inovácie a optimalizácie

Výsledkom nášho auditu sú organizačné, personálne, marketingové a obchodné zmeny, ktoré výrazne vplývajú na redukciu nákladov.

Trvalo udržateľný rozvoj

Sme audítorská spoločnosť, ktorá chce svojim pôsobením predovšetkým priaznivo vplývať na udržanie a zvýšenie kvality životného prostredia.

O nás

GREEN AUDIT a.s. -  je spoločnosť zameraná na  kontroling, analyzovanie a navrhovanie opatrení zameraných na výrobné, pracovné a logistické procesy so systematickým, nezávislým a odborným prístupom.

Spoločnosť sa zameriava na procesy výroby, v ktorých počiatočné vstupy predstavujú suroviny z obnoviteľných a prírodných zdrojov.  Využívanie týchto zdrojov musí byť racionálne, tak aby naša modrá planéta zostala zachovaná aj pre budúce generácie. Toto je náš postoj k životnému prostrediu. Preto je našim cieľom nezávislé posudzovanie procesov výroby a následne navrhovanie opatrení, ktoré pomôžu pri tých istých objemoch suroviny znížiť náklady výroby a získať viac energie, polotovarov a konečných výrobkov.

K tomu využívame najnovšie vedecké poznatky z lesníctva, drevo-spracujúceho priemyslu, energetiky, ekonomiky a legislatívy. Spolupracuje so špičkovými domácimi (TU a NLC Zvolen ) a zahraničnými odborníkmi ( BOKU Wien, TU Munchen, UNI GottingenČZU Praha a i. ).

GREEN AUDIT a.s. využíva nové technológie aj pri meraní neforemných objektov. K tomu má k dispozícii tím odborníkov, ktorí majú všetky potrebné oprávnenia, povolenia a skúsenosti. Dáta získané prostredníctvom 3D modelovania sa po spracovaní špecializovaným softvérom transformujú na obrovské množstvo bodov, z ktorých sa vytvorí štruktúra objektu, či povrchu. Z vytvoreného 3D modelu je následne možné vypočítať objem telesa, neforemných kôp zeminy, hĺbku vykopaných jám, porovnávať dva rôzne modely v čase, sledovať postupné zosuvy pôdy a podobne.

Služby

Analýza zdrojov

Nevyhnutnou súčasťou zhodnotenia existujúceho stavu je analýza zdrojov. Tá zahŕňa:

 • Zhodnotenie, monitoring, kontroling a vytipovanie nových dodávateľov
 • Vypracovanie interaktívnej mapy zobrazujúcej zdroje surovín, logistické a obchodné možnosti

Monitorovaná prebierka

Proces prebierky je významným krokom v ďalšom spracovaní a vyhodnotení preberaného materiálu a tovaru.

 • odhalenie systémových, cyklicky sa opakujúcich chýb
 • zvýšenie efektivity jednotlivých procesov a redukcia nákladov
 • Vypracovanie Technicko‐preberacích podmienok
 • Návrh spôsobu merania vstupnej suroviny
 • Návrh automatizácie procesu

Invertizácia

K zlepšeniu súčasného stavu je nevyhnutné zmonitorovanie a kalkulácia aktuálneho stavu skladových zásob – inventarizácia:

 • Meranie váhy, teploty, objemu, vlhkosti formou klasického, leteckého, terestrického a GPS scanovania
 • Vizuálne spracovanie digitálnych 3D modelov zásob

Skladové hospodárstvo

Skladové hospodárstvo predstavuje neoddeliteľnú súčasť fungovania spoločnosti. Kladieme dôraz najmä na zhodnotenie kvality vstupných surovín.

 • Analýza skladovacích priestorov
 • Analýza obrátkovosti skladu, kumulácie zásob
 • Návrh optimálneho stavu zásob
 • SWOT analýza pracovných postupov
 • Mapping a vizualizácia
 • Optimalizácia internej logistiky

Interný procesný audit

Prinášame objektívny pohľad na interné procesy vychádzajúci z praktických skúseností. Vieme posúdiť a racionálne zhodnotiť užitočnosťjednotlivých procesov a ich reálny prínos pre fungovanie spoločnosti.

 • Analýza outsourcingu
 • Úprava organizačnej štruktúry
 • Získanie certifikácie
 • Súlad o svšetkými legislatívnymi normami

Analýza konkurencie

V snahe udržať si stabilnú pozíciu v rýchlo meniacom sa konkurenčnom prostredí Vám naša spoločnosť pripraví detailný pohľad na existujúcich a nových dodávateľov, ich finančné zdravie, postavenie na trhu, rizikovosť spolupráce a výhody i nevýhody z nej vyplývajúce.

 • SWOT analýza konkurencie
 • Pravidelný market report
 • Definovanie a vyzdvihnutie konkurenčnej výhody a komunikačné poradenstvo

Kontinuálne poradenstvo

Tvoríme udržateľné riešenia. Sme tu s vami počas celého procesu implementácie, flexibilne aplikujeme zmeny dané trhovým prostredím a rýchlosťou zmien dnešnej doby do pripravených procesov.

 • Možnosti implementácie inovácií
 • Nové trendy, príležitosti a výzvy
 • Prispôsobenie sa trhovým zmenám

Certifikáty

FSC – Forest Stewardship Council
PEFC – The Programme for the Endorsement of Forest Certification

Kontakt

Sídlo spoločnosti

Green audit, a.s.
Lesnícka 672
Kováčová 962 37
Slovenská Republika

Výpis z obchodného registra

IČO: 48175439

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: a.s, Vložka číslo: 1102/S

Kontaktný formulár

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.